แก้วจันทา ส., เงินงาม ป., และ ชัยวงค์ ณ. “แนวทางการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนด้วย การแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปี 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, น. 190-0, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/254524.