เหมะพันธุ์ พ. “ความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี: กระบวนการและความเป็นผู้ประกอบการเชิงสถาบัน”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปี 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 22-34, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/252922.