กัณหา ส., เถาว์โท ศ., ชอบธรรม ส., และ ดาชาพิมพ์ ม. “การทำปลาส้มตัวจากปลาสร้อยขาวที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบภูมิปัญญาของชุมชน กรณีศึกษาบ้านท่าค้อ ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปี 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 234-43, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/247519.