แก้วชะอุ่ม ว. “ความพึงพอใจและองค์ประกอบสำคัญในการให้ทุนจากลูกค้าพันธกิจวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปี 9, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, น. 63-72, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/224626.