เกษร จ., เกิดสิน ว., สมาแอ ส., ปิ่นแก้ว ส., ทองชุมนุม พ., และ วงค์สาย แ. “พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้น้ำประปาแบบประหยัดของครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ต”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปี 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 330-9, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/214425.