จรุงสุจริตกุล ว. “แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับโซนพื้นที่ เขา ป่า นา เล จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปี 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 309-1, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/209309.