ขอดศิริ ช., หาญวงค์ อ., และ วโรตมะวิชญ์ ว. “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปี 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, น. 239-4, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/152160.