[1]
ปัญญามูลวงษา ช., “การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง”, JCDLQ, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 223–238, พ.ค. 2022.