[1]
อัรรอฮีมีย์ อ., แสงทอง ฐ., เจียวก๊ก จ., และ ไหลภาภรณ์ ส., “การป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำด้วยตนเอง: กรณีศึกษา ผู้ผ่านการบำบัดรักษาอาการติดสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี”, JCDLQ, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 345–357, ก.ย. 2022.