[1]
แก้วจันทา ส., เงินงาม ป., และ ชัยวงค์ ณ., “แนวทางการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนด้วย การแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, JCDLQ, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 190–200, พ.ค. 2022.