[1]
เหมะพันธุ์ พ., “ความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี: กระบวนการและความเป็นผู้ประกอบการเชิงสถาบัน”, JCDLQ, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 22–34, ม.ค. 2022.