[1]
กัณหา ส., เถาว์โท ศ., ชอบธรรม ส., และ ดาชาพิมพ์ ม., “การทำปลาส้มตัวจากปลาสร้อยขาวที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบภูมิปัญญาของชุมชน กรณีศึกษาบ้านท่าค้อ ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร”, JCDLQ, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 234–243, ก.พ. 2021.