[1]
เกษร จ., เกิดสิน ว., สมาแอ ส., ปิ่นแก้ว ส., ทองชุมนุม พ., และ วงค์สาย แ., “พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้น้ำประปาแบบประหยัดของครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ต”, JCDLQ, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 330–339, ก.พ. 2021.