[1]
ขอดศิริ ช., หาญวงค์ อ., และ วโรตมะวิชญ์ ว., “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่”, JCDLQ, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 239–249, พ.ค. 2022.