อัรรอฮีมีย์ อับดุลคอลิก, แสงทอง ฐานิดาภัทฐ์, เจียวก๊ก จิรัชยา, และ ไหลภาภรณ์ สวัสดิ์. 2022. “การป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำด้วยตนเอง: กรณีศึกษา ผู้ผ่านการบำบัดรักษาอาการติดสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 10 (3):345-57. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/254736.