แก้วจันทา สุวนันท์, เงินงาม ปริพัช, และ ชัยวงค์ ณิศรา. 2022. “แนวทางการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนด้วย การแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 10 (2):190-200. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/254524.