เหมะพันธุ์ พรพรรณ. 2022. “ความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี: กระบวนการและความเป็นผู้ประกอบการเชิงสถาบัน”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 10 (1):22-34. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/252922.