กัณหา สุริศา, เถาว์โท ศราวุธ, ชอบธรรม สุกัญญา, และ ดาชาพิมพ์ มิตรประชา. 2021. “การทำปลาส้มตัวจากปลาสร้อยขาวที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบภูมิปัญญาของชุมชน กรณีศึกษาบ้านท่าค้อ ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 9 (2):234-43. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/247519.