แก้วชะอุ่ม วนิดา. 2020. “ความพึงพอใจและองค์ประกอบสำคัญในการให้ทุนจากลูกค้าพันธกิจวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 9 (1):63-72. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/224626.