เกษร จุฑาพร, เกิดสิน วีระพงค์, สมาแอ สูฮัยลาร์, ปิ่นแก้ว สุรเชษฐ์, ทองชุมนุม พันธ์, และ วงค์สาย แสงดาว. 2021. “พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้น้ำประปาแบบประหยัดของครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ต”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 9 (2):330-39. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/214425.