จรุงสุจริตกุล วิชิต. 2021. “แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับโซนพื้นที่ เขา ป่า นา เล จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 9 (2):309-19. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/209309.