ขอดศิริ ชวลิต, หาญวงค์ อุไรวรรณ, และ วโรตมะวิชญ์ วีณา. 2022. “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 10 (2):239-49. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/152160.