ปัญญามูลวงษา ช.; ถนอมเสียง พ.; โตธนายานนท์ . ส. .; ศิริชัยศิลป์ เ.; จีนคร้าม อ.; กลิ่นถาวร ว.; วงศ์อุปราช เ. การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 223–238, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/255047. Acesso em: 8 ต.ค. 2022.