อัรรอฮีมีย์ อ.; แสงทอง ฐ.; เจียวก๊ก จ.; ไหลภาภรณ์ ส. การป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำด้วยตนเอง: กรณีศึกษา ผู้ผ่านการบำบัดรักษาอาการติดสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 345–357, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/254736. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.