แก้วจันทา ส.; เงินงาม ป.; ชัยวงค์ ณ. แนวทางการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนด้วย การแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 190–200, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/254524. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.