เหมะพันธุ์ พ. ความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี: กระบวนการและความเป็นผู้ประกอบการเชิงสถาบัน. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 22–34, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/252922. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.