กัณหา ส.; เถาว์โท ศ.; ชอบธรรม ส.; ดาชาพิมพ์ ม. การทำปลาส้มตัวจากปลาสร้อยขาวที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบภูมิปัญญาของชุมชน กรณีศึกษาบ้านท่าค้อ ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 234–243, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/247519. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.