แก้วชะอุ่ม ว. ความพึงพอใจและองค์ประกอบสำคัญในการให้ทุนจากลูกค้าพันธกิจวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 63–72, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/224626. Acesso em: 19 พ.ค. 2022.