เกษร จ.; เกิดสิน ว.; สมาแอ ส.; ปิ่นแก้ว ส.; ทองชุมนุม พ.; วงค์สาย แ. พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้น้ำประปาแบบประหยัดของครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ต. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 330–339, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/214425. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.