จรุงสุจริตกุล ว. แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับโซนพื้นที่ เขา ป่า นา เล จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 309–319, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/209309. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.