ขอดศิริ ช.; หาญวงค์ อ.; วโรตมะวิชญ์ ว. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 239–249, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/152160. Acesso em: 4 ต.ค. 2022.