(1)
ปัญญามูลวงษา ช.; ถนอมเสียง พ.; โตธนายานนท์ . ส. .; ศิริชัยศิลป์ เ.; จีนคร้าม อ.; กลิ่นถาวร ว.; วงศ์อุปราช เ. การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. JCDLQ 2022, 10, 223-238.