(1)
อัรรอฮีมีย์ อ.; แสงทอง ฐ.; เจียวก๊ก จ.; ไหลภาภรณ์ ส. การป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำด้วยตนเอง: กรณีศึกษา ผู้ผ่านการบำบัดรักษาอาการติดสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี. JCDLQ 2022, 10, 345-357.