(1)
แก้วจันทา ส.; เงินงาม ป.; ชัยวงค์ ณ. แนวทางการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนด้วย การแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. JCDLQ 2022, 10, 190-200.