(1)
เหมะพันธุ์ พ. ความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี: กระบวนการและความเป็นผู้ประกอบการเชิงสถาบัน. JCDLQ 2022, 10, 22-34.