(1)
กัณหา ส.; เถาว์โท ศ.; ชอบธรรม ส.; ดาชาพิมพ์ ม. การทำปลาส้มตัวจากปลาสร้อยขาวที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบภูมิปัญญาของชุมชน กรณีศึกษาบ้านท่าค้อ ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร. JCDLQ 2021, 9, 234-243.