(1)
เกษร จ.; เกิดสิน ว.; สมาแอ ส.; ปิ่นแก้ว ส.; ทองชุมนุม พ.; วงค์สาย แ. พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้น้ำประปาแบบประหยัดของครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ต. JCDLQ 2021, 9, 330-339.