(1)
ขอดศิริ ช.; หาญวงค์ อ.; วโรตมะวิชญ์ ว. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่. JCDLQ 2022, 10, 239-249.