[1]
ปัญญามูลวงษา ช., ถนอมเสียง พ., โตธนายานนท์ .ส. , ศิริชัยศิลป์ เ., จีนคร้าม อ., กลิ่นถาวร ว. และ วงศ์อุปราช เ. 2022. การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 10, 2 (พ.ค. 2022), 223–238.