[1]
เกษร จ., เกิดสิน ว., สมาแอ ส., ปิ่นแก้ว ส., ทองชุมนุม พ. และ วงค์สาย แ. 2021. พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้น้ำประปาแบบประหยัดของครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ต. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 9, 2 (ก.พ. 2021), 330–339.