[1]
ขอดศิริ ช., หาญวงค์ อ. และ วโรตมะวิชญ์ ว. 2022. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 10, 2 (พ.ค. 2022), 239–249.