1.
ประณีตวตกุล(Praneetvatakul) เ, พันธุมนาวิน(Bhanthumnavin) ด. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรค ในสถานที่สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2017 Oct. 31 [cited 2022 May 25];10(1):83-102. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/99679