1.
พวงเล็ก (Pounglek) ว (Weerapong), พึ่งโพธิ์สภ (Peungposop) น (Narisara), โยเหลา (Yoelao) ด (Dusadee). วิธีการสร้างแบรนด์และผลของการสร้างแบรนด์ ภายในองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2018 Jan. 31 [cited 2022 May 21];10(1):103-25. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/93441