1.
นอจิ ฮ, ศุภฤกษ์ชัยสกุล น, ภัทราวิวัฒน์ ก. ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2018 Jan. 31 [cited 2022 May 25];10(1):63-82. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/92482