1.
ใจเด็จ ส. การศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ IMAS ต่อคุณลักษณะ มารยาทไทยของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2019 Jan. 31 [cited 2022 May 21];11(1):107-23. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91999