1.
สุมาลย์โรจน์ ธ, ศุภฤกษ์ชัยสกุล น, งามทิพย์วัฒน์ เ. ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2018 Jan. 31 [cited 2022 May 25];10(1):126-45. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91624