1.
ตั้งเจริญ ป, พิมพ์ทอง ศ. สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2017 Oct. 31 [cited 2022 Dec. 1];10(1):146-65. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/90199