1.
ครามานนท์ ส, พึ่งโพธิ์สภ น, แสนอุบล ค. การให้ความหมายและเหตุปัจจัยของปัญญาที่ผุดขึ้นในบริบทความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษาพ่อแม่ที่ลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2019 Aug. 1 [cited 2022 May 21];11(2):171-92. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/194734