1.
บินทปัญญา BINTAPANYA อA. Impact and Prevention Guidelines for Eating Disorders: Behavioral Science Perspectives. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2019 Jul. 31 [cited 2022 Jul. 5];11(2):1-16. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/181956