1.
แขดวง ก, พิมพ์ทอง ศ, พูนพล พ. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร. J. Beh Sci f Dev [Internet]. 2019 Jan. 31 [cited 2022 Dec. 1];11(1):124-43. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/157923